11 Мар 2022

Э Ъ Л О Н

                                                       TADBIRKORLAR VA SARMOYADORLAR DIQQATIGA!

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-sentyabrdagi “Respublikada oliy ta’lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 563-sonli qarorida Davlat-xususiy sheriklik asosida talabalar turar joylarini barpo etish belgilangan.

Qarorda oliy ta’lim muassasalarining o’sib borayotgan ehtiyojlarini o’z vaqtida ta’minlash maqsadida infratuzilma ob’yektlarini qurish va ulardan foydalanishni tashkil etish ishlariga xususiy investitsiyalarni jalb qilish ko’zda tutilgan.

Samarqand veterinariya meditsinasi institutiga xususiy tashabbuskor «Burgers Bakery Beverages» MChJ tomonidan tashabbus taklifi, shu jumladan loyiha konsepsiyasi taqdim etilgan. Mazkur loyihada Samarqand viloyati, Samarqand shahar, Mirzo Ulug’bek ko‘chasi 77-uydagi Samarqand veterinariya meditsinasi institutining  (0.3 gektar) yer maydonida 500 o’ringa mo’ljallangan talabalar turar joyi binosini qurish va faoliyatini tashkil etish rejalashtirilgan.

O’zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to’g’risida” 2019-yil 10-maydagi O’RQ-537-son Qonuniga va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibini takomillashtirish to’g’risida” 2020-yil 26-apreldagi 259-son qaroriga muvofiq mazkur loyihaning konsepsiyasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo’mitasi tomonidan joriy yilning 9-martida tasdiqlangan.

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti talabalarini zamonaviy shinam turar joy bilan ta’minlashni rejalashtirilgan.
Ushbu loyihani amalga oshirishda manfaatdor tomonlar qiziqish bildirish uchun so’rov va takliflarini 2022-yil 24-aprel Toshkent vaqti bilan soat 18:00 gacha topshirishlari lozim.

Qiziqish bildirish uchun so’rov formasi

Loyiha konsepsiyasi

Loyiha haqida ma’lumot

Qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) quyidagi manzillarda qabul qilinadi:

1.    Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo’mitasi manzili: Toshkent shahri, Сhilonzor-10, E-mail: info@vatgov.uz, vetgov@exat.uz, veb-sayt: http://www.vetgov.uz/, Telefon raqami:  +99871 202 12 00, 90 904 25 54;

2.    Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi manzili: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sh.Rashidov shoh ko’chasi 16-uy,  E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, AbduvoxidX@ppp.mf.uz, Tel: 71-203-03-07 (701).

“DXSH to’g’risida”gi qonunning 17-moddasiga binoan, qiziqish bildirish uchun so’rov va tenderlar (takliflar) olingan taqdirda, Oliy ta’lim vazirligi tomonidan loyihaning xususiy tashabbuskori va qiziqish bildirgan uchinchi tomonlar ishtirokida xususiy sherikni aniqlash uchun tender o’tkazadi.

                                                           ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ!

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 сентября 2021 года № 563 «О мерах по повышению уровня обеспеченности жильем обучающихся в высших учебных заведениях Республики» на основе государственно-частного партнерства отмечено Постановление предусматривает привлечение частных инвестиций в строительство и эксплуатацию инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей высших учебных заведений.

В Самаркандский институт ветеринарной медицины поступило инициативное предложение, включающее концепцию проекта, от частного предпринимателя ООО «Бургерс Бейкери Бевериджиз». Проектом предусмотрено строительство и эксплуатация студенческого общежития на 500 мест на земельном участке Самаркандского института ветеринарной медицины (0,3 га) по адресу: г. Самарканд, Самаркандская область, ул. Мирзо Улугбека, 77.

Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» № ЗРУ-537 от 10 мая 2019 года и постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании реализации проектов государственно-частного партнерства «рисида» 2020 г.
В соответствии с Постановлением № 259 от 26 апреля концепция проекта утверждена Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства 9 марта текущего года. Студентов Самаркандского института ветеринарной медицины планируется обеспечить современным комфортным жильем.

Заинтересованные стороны должны представить свои запросы и предложения до 24 апреля 2022 года, 18:00 по ташкентскому времени, чтобы выразить заинтересованность в реализации данного проекта.
Форма запроса процентов
Концепция проекта
Информационный проект
Заявки на участие и тендеры (предложения) принимаются по следующим адресам:

1. Адрес Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства: г.Ташкент, Шиланзор-10, E-mail: info@vatgov.uz, vetgov@exat.uz, сайт: http://www.vetgov.uz/, Телефон : +99871 202 12 00, 90 904 25 54;

2. Адрес Агентства по развитию государственно-частного партнерства: г. Ташкент, Юнусабадский район, г.Проспект Рашидова, 16, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz также AbduvoxidX@ppp.mf.uz, тел.: 71-203-03-07 (701).

В соответствии со статьей 17 Закона”о ГЧП " в случае получения запроса и тендера (предложения) на заинтересованность Министерство высшего образования проводит тендер на определение частного партнера с участием частного инициатора проекта и заинтересованных третьих лиц.


                                                   TO THE ATTENTION OF ENTREPRENEURS AND INVESTORS!

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 9, 2021 No. 563 “On measures to increase the level of housing provision for students in higher educational institutions of the Republic” on the basis of public-private partnership noted The resolution provides for attracting private investment in the construction and operation of infrastructure to meet the growing needs of higher education establishments.
    
The Samarkand Institute of Veterinary Medicine received an initiative proposal, including the concept of the project, from a private entrepreneur Burgers Bakery Beverages LLC. The project provides for the construction and operation of a student hostel for 500 places on the land plot of the Samarkand Institute of Veterinary Medicine (0.3 ha) at the address: Samarkand, Samarkand region, st. Mirzo Ulugbek,77.
    
Law of the Republic of Uzbekistan “On Public-Private Partnership” No. ZRU-537 dated May 10, 2019 and Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On Improving the Implementation of Public-Private Partnership Projects “risida” 2020 In accordance with Decree No. 259 of April 26, the project concept was approved by the State Committee for Veterinary Medicine and Livestock Development on March 9 this year. Students of the Samarkand Institute of Veterinary Medicine are planned to be provided with modern comfortable housing.

Requests and proposals for interested parties to express interest in the implementation of this project are scheduled for 24-April, 2022 in Tashkent time 18:00 must submit up to.
Request form to express interest
Project concept
About the project

Requests and tenders (proposals) for interest are accepted at the following addresses:

1. Address of the State Committee for Veterinary Medicine and Livestock Development: Tashkent, Shilanzor-10, E-mail: info@vatgov.uz, vetgov@exat.uz, website: http://www.vetgov.uz/, Phone: + 99871 202 12 00, 90 904 25 54;

2. Address of the Public-Private Partnership Development Agency: Yunusabad district, Tashkent City, Sh.Rashidov King Street 16-House, E-mail: pppinfo@ppp.mf.uz, AbduvoxidX@ppp.mf.uz, Tel: 71-203-03-07 (701).
In accordance with Article 17 of the law ”On civil servants”, in case of receipt of a request for interest and tenders (proposals), the Ministry of Higher Education will conduct a tender to identify a private partner with the participation of a private initiator and third parties interested in the project.